Svěřenský fond


Co je svěřenský fond

 Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný

zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským

správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta.

 Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského

fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok

na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu,

tzv. "statutu", výhradně určený beneficient.

 

PŘÍNOSY

Ochrana majetku

 Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity,   tzv. " bez vlastníka ". Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

 

Ochrana zájmů

 Žijeme v době plné protichůdných zájmů a vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektivní řešení pro uskutečnění vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezezbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.  

 

Diskrétnost vlastnictví

 U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky čemuž je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostatek informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.

 

Ovládání transferu

 76% zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví  s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné znalosti, veřejných pomluv   a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých vám záleží.

 

Dosažení cílů

 V naplnění osobních nebo firemních cílů vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou vaše cíle beze zbytku naplněny.

 

Omezení rizika

 V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase  i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním  majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců  a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.

 

 

  

 

 

 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení